Voor al uw geschikte accommodaties

Algemene Voorwaarden

Reisvoorwaarden van KTG-Reizen

Inleiding

KTG – Reizen is gevestigd en kantoorhoudend te Hengelo op de Beitelstraat 2 unit 8.  Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64392058 

Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
A; reisovereenkomst
de overeenkomst waarbij KTG – Reizen zich jegens wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden, van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede ten minste twee van de volgende diensten: 
1. verblijf, 2. vervoer, 3 een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt; 
B; reiziger
1˚ de wederpartij van KTG – Reizen, degene ten behoeve waarvan de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 
2˚ zijn of haar vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgename(n);
C; overmacht
abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals mechanische pech, natuurrampen, staking, wijziging in vertrek- en/of aankomsttijden, oorlog, brand en overheidsmaatregelen. 

Informatie van KTG – Reizen
KTG – Reizen heeft u voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, en ook de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt. Het aanbod van KTG – Reizen staat online op www.ktg-reizen.com
De hierin vermelde gegevens maken deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld.

Door u te verstrekken informatie
U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en uw e-mailadres(sen).

U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

Betaling

Garantie geregeld: STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt KTG – Reizen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van KTG – Reizen op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking 
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan KTG – Reizen  maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan KTG – Reizen  Mocht KTG – Reizen voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

 

Hulp en bijstand
KTG – Reizen biedt hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven.

Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid
KTG – Reizen zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en u KTG – Reizen daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt KTG – Reizen er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat u dit in redelijkheid niet van KTG – Reizen kan verlangen.

KTG – Reizen is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan uzelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door KTG – Reizen is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.

KTG – Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, geleden door deelnemers aan KTG – Reizen, door welke oorzaak dan ook ontstaan en door wie dan ook toegebracht, behoudens grove nalatigheid of duidelijk aantoonbare schuld. Evenmin is KTG – Reizen aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen.

Het vervoer van en naar de vakantiebestemming regelt u zelf. KTG – Reizen is niet verantwoordelijk voor vertragingen enz. waardoor aansluitingen gemist worden of waardoor u te laat op de plaats van bestemming aankomt en aansluitend vervoer per auto, bus, boot, trein en vliegtuig niet meer mogelijk is. De extra kosten en verdere gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger zelf.

Annulering

U kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doet u dit, dan ben u verplicht om aan KTG – Reizen de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

Tenzij KTG – Reizen afwijkende bepalingen met u overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die KTG – Reizen verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door u geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

Bij annulering van een pakketreis of accommodatie worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: 
* Bij annulering tot 56 dagen (inclusief) vóór vertrek zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling.
* Bij annulering tussen 56 dagen (inclusief) en 42 dagen (exclusief) vóór vertrek zijn de annuleringskosten 50% van de reissom.
*Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom.
*Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek (inclusief) of later: de totale reissom.

Bijkomende kosten:
Kosten garantieregeling. Deze bedragen € 15,00 p.p. per geboekte reis.
Bij annulering vallen de kosten van de garantieregeling niet onder de reiskosten. Ze worden dan ook niet geretourneerd.

Als u de reisovereenkomst opzegt, moet u deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt KTG – Reizen op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.

Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door KTG – Reizen.

Negatief reisadvies ivm Covid-19
Als het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies afgeeft voor uw bestemming dan wordt uw boeking bij KTG – Reizen geannuleerd en krijgt u de volledige reissom terugbetaald en geldt de annuleringsregeling zoals deze hierboven staat omschreven niet. De bijkomende kosten bij annulering, zoals vermeldt in de reisvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing.  

Uw verdere verplichtingen
U bent verplicht tot naleving van alle door of namens KTG – Reizen gegeven aanwijzingen en u bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Klachten (procedure)

Tijdens de reis
Onverminderd meldt u onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u zich melden bij KTG – Reizen.

Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet u dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij KTG – Reizen in Nederland.

Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt KTG – Reizen voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).

KTG – Reizen zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

Als u niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door KTG – Reizen aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of KTG – Reizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis
Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voegt u die daarbij.

Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na uw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor indienen.  Als u de klacht niet tijdig indient, kan KTG – Reizen besluiten deze niet in behandeling te nemen, tenzij u redelijkerwijs geen verwijt treft. KTG – Reizen geeft u uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.

Geschillen
Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als u ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kunt u desgewenst uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van uw klacht bij KTG – Reizen het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil bent u een vergoeding verschuldigd.
Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Als u geen gebruik wilt maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure, heb u het recht om u tot de bevoegde rechter te wenden.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Uw volgende vakantie ook zonder zorgen geregeld?